Published On: April 23rd, 20244.4 min read

Med de klimaudfordringer vi står over for nu og i fremtiden vil det blive meget dyrt at opretholde nuværende serviceniveau på kritisk infrastruktur så som spildevandshåndtering.

Med klimaudfordringerne øges vandmængder i det nuværende system 6-10 gange og det vil være enormt omkostnings tungt og desuden vil det øge udledning af CO₂ hvis vi fortsætter med at håndtere dette på traditionel vis.

Klimatorium er stolt partner i det EU finansierede projekt NBRACER som sætter fokus på implementering af naturbaserede løsninger som et instrument til at skabe klima-modstandsdygtighed. Klimatorium arbejder på løsninger indenfor klimatilpasning med hovedfokus på klimabetinget vand som er en fælles betegnelse for øget regn, forhøjet grundvand og forhøjet vandstand i havet.

“Ved naturbaserede løsninger bruger man f.eks. grus, sand, jord, beplantning som byggesten, mens man anvender den naturlige tyngdekraft i stedet for pumper til at dirigere vandet hen til det ønskede sted. Samtidig øger naturbaserede løsninger biodiversitet og virker forskønnende på et område,” forklarer Projektleder i Klimatorium, Charlotte Rosenkilde Sørensen. Hun tilføjer, at man med de naturbaserede løsninger kan reducere omkostninger til ny infrastruktur med mere end 50 procent og samtidig undgår udledning af CO₂ i driften.

Derfor skal naturbaserede løsninger bringes i spil som en omkostnings effektiv og miljøvenlig løsning på klimabetinget vand i spildevandsystemer.

Klimatorium arbejder tæt sammen med Lemvig Vand A/S som leverer forsyningsvand og renser spildevand for 20.000 forbrugere fra et opland på 508 km₂.

Hvis Lemvig Vand A/S – og andre tilsvarende forsyningsselskaber – fortsætter den nuværende traditionelle tilgang til håndtering af spildevand vil forbrugerne inden længe skulle betale op til 70.000 kroner årligt for servicen fra deres forsyningsselskab. Dette skyldes øget forekomst af skybrud, stormflod, terrænnært grundvand samt stigninger i havets vandstand hvilket konstant udfordrer det etablerede spildevandssystem.

Man taler ligefrem om faren for forsynings-fattigdom forårsaget af klimaforandringer. Begrebet dækker over at det med klimaforandringerne bliver for dyrt at opretholde nuværende serviceniveau på rensning af spildevand og forbrugere er derfor i risiko for at blive tvunget til at acceptere et lavere serviceniveau, samt der vil være øget risiko for forurening i naturmiljøet.

Dette har man i en årrække været opmærksom på hos Klimatorium og det er også bevæggrunden for at deltage i NBRACER projektet. Der skal findes alternative, klimavenlige og mindre omkostningstunge metoder hvis denne klimatilpasning skal være vellykket, og derfor bruger man blandt andet NBRACER Projektet til at undersøge alternative og mere klimavenlige løsninger på problemet med klimabetinget vand.

Projektleder ved Klimatorium, Charlotte Rosenkilde Sørensen, fortæller at det vil være en gigantisk udgift at opgradere den eksisterende spildevandsinfrastruktur – rørledninger, betonbygværk og elektriske pumper – til fremtidens klimascenarier med traditionelle metoder. Og der vil kun være et sted at sende regningen hen – nemlig til forbrugerne. For at et område som feks. Lemvig kan fortsætte med at være et attraktivt sted at bo skal vi trods fremtidens klimaudfordringer holde omkostningerne til offentlig service så som spildevandshåndtering så lave som muligt, og her kan naturbaserede løsninger være en løftestang.

Løsningen er et naturbaseret bassin på 9.000 kubikmeter

For at indsamle erfaring med brug af naturbaserede løsninger, planlægger man i NBRACER projektet at opføre et naturbaseret pilotprojekt i Lemvig Vands forsyningsområde. Pilotprojektet skal tilbageholde klimabetinget vand under ekstreme vejrhændelser, for derved at aflaste det traditionelle rensningsanlæg. Desuden planlægger man i Lemvig Vand A/S sammenlægning af 2 rensningsanlæg for at optimere driften og udvidet anvendelse af naturbaserede løsninger er også en del af løsningen i denne strategi

“I forbindelse med pilotprojektet startede vi med at lave en kortlægning og analysere, hvor i forsyningsområdet vi har mest klimabetinget vand, så vi ved, hvor vi mest effektivt kan sætte ind,” fortæller Charlotte Rosenkilde Sørensen. “Vi kommer højest sandsynligt til at bygge et naturbaseret bassin med beplantning der kan optage en del af det klimabetingede vand. Resterende vand sendes til det etablerede renseanlæg. Det naturbaserede bassin skal rumme i alt 9.000 kubikmeter vand, som langsomt og kontrolleret kan ledes ned mod rensningsanlægget. Det er en virkelig god løsning.”

NBRACER – et europæisk samarbejde

Aalborg Universitet er også partner i projektet og styrker dermed dansk forskning i og viden om håndtering og rensning af klimabetinget vand. NBRACER Projektet blev søsat i 2023 og skal over fire år fokusere på, hvordan naturbaserede løsninger kan afhjælpe det stigende pres på vandsystemerne.

Partnerskabet mellem Ålborg Universitet og Klimatorium er blot et ud af 8 partnerskaber i NBRACER projektet som er fordelt over Portugal, Spanien, Frankrig, Belgien, Holland og Danmark. Projektet har en samlet økonomisk ramme på 131 mio. kroner med i alt 29 forskellige partnere.

Med projektet er der skabt en direkte kobling til partnerkredsen i hele Europa, fortæller Charlotte Rosenkilde Sørensen.

“Det giver os mulighed for at erfaringsudveksle med specialister, som har en meget omfattende viden omkring hvordan vi kan håndtere klimabetinget vand med naturbaserede løsninger.”

Projektets resultater vil blive formidlet gennem Klimatoriums udstilling i Lemvig som har 35.000 besøgende årligt.